Menu
Kategóriák
Szabályok és előírások

Örömmel üdvözöljük a 2M Webáruház vásárlói között!

 

Kérjük, mielőtt megrendelését elküldené, az alábbiakat szíveskedjen alaposan átolvasni:

Felek elnevezése a jelen Általános szerződési feltétekben (továbbiakban ÁSZF) A jelen internetes szolgáltatás szerinti eladó: Szolgáltató, Eladó vagy 2M Webáruház, a szolgáltatás igénybe vevője: Vevő, az elektronikus szolgáltatás lebonyolításában közreműködő: Közvetítő Szolgáltató.


1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:

1.1 A 2M Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton történik, Interneten keresztül a http://www.2mkkt.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendelések esetén az árak változhatnak.

1.2 A 2M Webáruházban történő vásárlás feltétele a Vevő érvényes regisztrációja. A regisztrációval a Vevő egyidejűleg elismeri azt is, hogy a jelen ÁSZF-t ismeri és magára nézve azt kötelezőnek elfogadja.

1.3 A Felek között elektronikus úton létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A szerződés dokumentumai a Vevő vételi ajánlata (rendelés) és a Szolgáltató visszaigazolása. A szerződés nyelve a magyar. A Szolgáltató a szerződéses dokumentumokat iktatja, azokból - lekérdezés után - másolatot kiad.

1.4 A Szolgáltató az adatátviteli hibáktól mentes kapcsolati üzemeltetésre Közvetítő Szolgáltatót vesz igénybe. A közvetítés körülményeire visszavezethető átviteli hibáért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

2. REGISZTRÁCIÓ

2.1 Amennyiben a Vevő a 2M Webáruházban nincs még regisztrálva, a vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot.

2.2 Bármelyik jelentkezési lapot, amelyik egy vagy több hibát tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítjuk, és semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.

3. A FORGALMAZOTT TERMÉKEK

3.1 Az eladásra felkínált áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudhatja meg részletesen. Az ismertető leírás a gyártótól származik, annak esetleges pontatlanságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A mindenkori vételár az információs oldalon az áru mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza az ÁFÁ-t is. A házhozszállítás díját külön tarifatáblázat tartalmazza, mely a jelen ÁSZF melléklete.

4. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

4.1 Az Eladó az általa eladott áruk minőségéért a Polgári Törvénykönyvben meghatározott szavatossággal felel. Az Eladó az eladásra felkínált áruk típusától függően eltérő jótállást vállal. Az eltérő jótállási idő vagy jótállási feltétel az adott áru mellett van feltüntetve. Az Eladó által vállalt jótállás nem érinti (nem csorbítja) a Vevő Ptk. szerinti szavatosságra alapítható jogait.

4.2 A 2M Webáruházban kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre.

5. RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

5.1 A Vevő a konkrét termék információs honlapról történő kiválasztásával adja meg a rendelését. A rendelés kiadásakor a szállítással kapcsolatos lehetőségeket is meg kell választani.

5.2 Az Eladó a rendelést legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A visszaigazolással jön létre a szerződés. A visszaigazolás 48 órán túli elmaradása esetén a Vevő vételi ajánlati kötöttsége automatikusan megszűnik.

5.3 A Vevő köteles a kiszállítás/átvétel időpontjában a szállítási kiszerelést (bontatlan gyári csomagolás) tételesen ellenőrizni és hiánytalan mennyiségi teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően mennyiségre vonatkozó reklamációkat az Eladó nem fogad.

5.4 Amennyiben az Eladó az árut a létrejött szerződés rendelkezései szerint kiszállítja, a kiszállítást megelőzően értesítést küld a Vevőnek a konkrét kézbesítés időpontjáról, a megrendelésben megadott elérhetőségeken. A Vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy az adott időszakban a csomag átvételét biztosítsa, vagy a rendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül visszajelezzen, ha a szállítás időpontja nem megfelelő számára.

5.5 Amennyiben az áru kiszállítás során a kézbesítés sikertelen, ennek tényéről az Eladó értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz az áru kiszállítására. A Vevőnek felróható sikertelen kiszállítás költségét a Vevő tartozik viselni.

6. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

6.1 A Vevő az áru mennyiségi átvételéig a szerződéstől elállhat. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru kiszállításával kapcsolatban felmerült költségeket.

6.2 A Vevő az áru mennyiségi átvételét követő nyolc munkanapon belül a szerződéstől elállhat. Az elállással egyidejűleg tartozik az átvett árut hiánytalan és hibátlan állapotban visszaszolgáltatni. Amennyiben az áru visszaszállítását az Eladó végzi, ennek költségét a Vevő viseli.

6.3 Az Eladó elállás esetén a vételárat 30 napon belül tartozik visszafizetni. Az Eladó az elállással kapcsolatosan fölmerült, őt megillető költségeket a visszafizetendő vételárból visszatarthatja.

6.4 A Vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni a szerzői jogi védelem alatt álló termékek (Például: Hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver, stb.) példányaira vonatkozóan, ha a termék eredeti csomagolását felbontotta.

7. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

7.1 A 2M Webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai adottságokra és a felmerülő hibákra.

7.2. A 2M Webáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglalt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek azok be:

az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem a Szolgáltatótól származó bármilyen adat;

bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a 2M Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást;

bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon;

bármilyen adatvesztés;

bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működése;

bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei a szolgáltató hálózatban.

7.5 A 2M Webáruházhoz való kapcsolódás, a 2M Webáruházban való elektronikus vásárlás mint beszerzési mód a Vevő veszélyére történik.

7.6 A 2M Webáruház kizárja felelősségét a vis maior esetekre

7.7 A 2M Webáruház szabadon módosíthat kínálati árain, szállítási határidőin. A változás a 2M Webáruház honlapján történt megjelenés időpontjától lép hatályba, de a már visszaigazolt megrendelésekre az eredeti (rendeléskori) feltétel a hatályos.

7.8 A 2M Webáruház módosíthatja a jelen ÁSZF és a vásárlás egyéb feltételeit és szabályait, de nem visszamenőleges hatállyal.

7.9 Abban az esetben, ha a Vevő bármilyen formában megsérti a vásárlás és a szolgáltatás egyéb szabályait, a 2M Webáruház érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását.

8. SZEMÉLYES ADATOK

8.1 A Vevő személyes adatainak felhasználása/adatkezelése az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. A Vevő mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

8.2 A 2M Webáruház a Vevő adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra - a Vevő kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.

8.3 A Vevő kifejezett tiltó rendelkezése hiányában a 2M Webáruháznak megengedett a regisztrációnál megadott e-mail címen a tájékoztatás küldése akcióiról és újdonságairól.


A jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törtvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5) Korm. rendelet, valamint a mindenkori fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadóak.